peotect

Ve společnosti Fumax chápeme, že je zásadní zachovávat důvěrnost designu zákazníka. Fumax zajišťuje, že zaměstnanci nebudou sdělovat žádné konstrukční dokumenty třetím stranám, pokud k tomu nebude mít písemný souhlas zákazníků.

Na začátku spolupráce podepíšeme NDA za každého zákazníka. Typický vzorek NDA, jak je uvedeno níže:

VZÁJEMNÁ DOHODA O ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Tato vzájemná dohoda o zachování mlčenlivosti (dále jen „smlouva“) je uzavřena a uzavřena v tomto DDMMYY, a to mezi:

Fumax Technology Co., Ltd. společnost / korporace ČÍNA („XXX“) se sídlem na adrese 27-05 #, východní blok, náměstí YiHai, Chuangye Road, Nanshan, Shenzhen, Čína 518054, 

a;

Zákazník Company, se sídlem na 1609 av.

v této dohodě dále jen „strana“ nebo „strany“. Platnost tohoto dokumentu je 5 let od data podpisu.

SVĚTOVKA :

VZHLEDEM K TOMU, že strany mají v úmyslu prozkoumat vzájemné obchodní příležitosti a v souvislosti s nimi si mohou navzájem sdělovat důvěrné nebo chráněné informace.

Nyní se tedy strany dohodly takto:

ČLÁNEK I - CHRÁNĚNÉ INFORMACE

Pro účely této dohody se „vlastnickými informacemi“ rozumějí písemné, listinné nebo ústní informace jakéhokoli druhu, které kterákoli ze stran sdělí druhé straně a které jsou sdělující stranou označeny legendou, razítkem, štítkem nebo jiným označením označujícím jejich vlastnickou nebo důvěrnou povahu. , mimo jiné včetně (a) informací obchodní, plánovací, marketingové nebo technické povahy, (b) modelů, nástrojů, hardwaru a softwaru a (c) jakýchkoli dokumentů, zpráv, memorand, poznámek, souborů nebo analýz připravené přijímající stranou nebo jejím jménem, ​​které obsahují, shrnují nebo jsou založeny na kterémkoli z výše uvedených. „Vlastní informace“ nezahrnuje informace, které:

a) je veřejně dostupný přede dnem této dohody;

b) se stane veřejně přístupným po dni této dohody bez protiprávního jednání přijímající strany;

(c) je poskytována ostatním zveřejňující stranou bez obdobných omezení jejich práva používat nebo zveřejňovat;

d) je přijímající smluvní stranou oprávněně znám bez jakýchkoli vlastnických omezení v době obdržení těchto informací od strany poskytující informace nebo je oprávněně znám přijímající straně bez vlastnických omezení z jiného zdroje, než je strana poskytující informace;

e) je přijímající stranou nezávisle vyvinut osobami, které neměly přímý nebo nepřímý přístup k vlastnickým informacím; nebo

f) je povinen být předložen na základě příkazu soudu s příslušnou jurisdikcí nebo platného správního nebo vládního předvolání za předpokladu, že přijímající strana neprodleně oznámí takové události sdělovací stranu, aby se sdělovací strana mohla domáhat vhodného ochranného příkazu.

 

Pro účely výše uvedených výjimek nebudou zveřejnění, která jsou specifická, např. Technické a konstrukční postupy a techniky, produkty, software, služby, provozní parametry atd., Považována za součást výše uvedených výjimek pouze proto, že jsou zahrnuta obecná zveřejnění, která jsou volným dílem nebo ve vlastnictví příjemce. Jakákoli kombinace funkcí navíc nebude považována za součást výše uvedených výjimek pouze proto, že její jednotlivé funkce jsou ve veřejné doméně nebo ve vlastnictví Příjemce, ale pouze v případě, že samotná kombinace a její princip fungování jsou veřejné přijímající strana.

 

ČLÁNEK II - DŮVĚRNOST

(a) Přijímající strana bude chránit všechny vlastnické informace poskytující strany jako důvěrné a chráněné informace a s výjimkou předchozího písemného souhlasu strany poskytující informace nebo jak je zde výslovně uvedeno jinak, nebude tyto vlastnické informace zveřejňovat, kopírovat ani distribuovat jakýkoli jiný jednotlivec, společnost nebo subjekt po dobu pěti (5) let od data zveřejnění.

(b) S výjimkou jakéhokoli společného projektu mezi Stranami přijímající Strana nevyužije Vlastnické informace zpřístupňující Strany pro svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch žádného jiného jednotlivce, společnosti nebo subjektu; pro větší jistotu je podání patentové přihlášky podle právních předpisů kterékoli země přijímajícími stranami přímo nebo nepřímo založené na vlastnických informacích zpřístupňující strany přísně zakázáno a pokud by k takové patentové přihlášce nebo registraci patentu došlo v rozporu s podle této dohody budou veškerá práva přijímajících stran na uvedenou patentovou přihlášku nebo registraci patentu zcela převedena na sdělující stranu, a to bez jakýchkoli nákladů pro druhou stranu a navíc s jakýmkoli jiným způsobem náhrady škody.

(c) Přijímající strana nezveřejní všechny nebo jakoukoli část vlastnických informací zveřejňující strany žádné přidruženým společnostem, agentům, úředníkům, ředitelům, zaměstnancům nebo zástupcům (společně „zástupci“) přijímající strany, s výjimkou případů, kdy je to nutné znát základ. Přijímající strana souhlasí s tím, že bude informovat kteréhokoli ze svých zástupců, kteří obdrží vlastnické informace zveřejňující strany, o jejich důvěrné a vlastnické povaze a o povinnostech takového zástupce ve vztahu k zachování těchto vlastnických informací v souladu s podmínkami této dohody.

d) Přijímající strana použije stejnou míru péče k ochraně důvěrnosti chráněných informací, které jí byly poskytnuty, jako k ochraně jejích vlastních chráněných informací, ale v každém případě bude vynaložena alespoň přiměřená míra péče. Každá strana prohlašuje, že takový stupeň péče poskytuje adekvátní ochranu jejím vlastnickým informacím.

e) Přijímající strana neprodleně písemně informuje oznamující stranu o jakémkoli zpronevěře nebo zneužití vlastnických informací poskytující strany, o kterých je přijímající strana známa.

(f) Jakékoli dokumenty nebo materiály, které jsou poskytovány poskytující stranou nebo jejím jménem, ​​a veškeré další chráněné informace v jakékoli formě, včetně dokumentů, zpráv, memorand, poznámek, souborů nebo analýz připravených přijímající stranou nebo jejím jménem, včetně všech kopií těchto materiálů, přijímající strana bezodkladně vrátí poskytující straně na základě písemné žádosti poskytující strany z jakéhokoli důvodu.

 

ČLÁNEK III - ŽÁDNÉ LICENCE, ZÁRUKY NEBO PRÁVA

Poskytnutím vlastnických informací nebo jiných informací této straně není udělena ani předpokládána žádná licence přijímající smluvní straně na základě žádného obchodního tajemství nebo patentů a žádná z předaných nebo vyměněných informací nepředstavuje žádné vyjádření, záruku, záruku, záruku ani pobídku ve vztahu k porušení patentů nebo jiných práv jiných. Zveřejnění vlastnických informací oznamující stranou navíc nepředstavuje ani nezahrnuje žádné prohlášení nebo záruku, pokud jde o přesnost nebo úplnost těchto informací.

 

ČLÁNEK IV - NÁPRAVA PORUŠENÍ

Každá přijímající strana bere na vědomí, že vlastnické informace strany poskytující informace jsou ústředním bodem pro podnikání strany poskytující informace a byly vyvinuty stranou poskytující informace nebo pro ni poskytly značné náklady. Každá přijímající strana dále uznává, že škody by nebyly přiměřeným prostředkem nápravy za jakékoli porušení této dohody přijímající stranou nebo jejími zástupci a že strana poskytující informace může získat příkazní nebo jinou spravedlivou úlevu k nápravě nebo zabránit jakémukoli porušení či hrozícímu porušení této dohody. přijímající stranou nebo kterýmkoli z jejích zástupců. Taková náprava nebude považována za výlučnou nápravu jakéhokoli takového porušení této dohody, ale bude doplňkem ke všem dalším opravným prostředkům, které má poskytující strana k dispozici podle zákona nebo spravedlnosti.

 

ČLÁNEK V - ŽÁDNÉ SOLICITACE

S výjimkou předchozího písemného souhlasu druhé strany nebude žádná ze stran ani žádný z jejich příslušných zástupců žádat ani nezajistí získání žádného zaměstnance druhé strany po dobu pěti (5) let od data této smlouvy. Pro účely tohoto oddílu nezahrnuje nabízení žádostí zaměstnanců, pokud je toto nabízení pouze reklamou v periodikách s obecným oběhem nebo ve společnosti pro vyhledávání zaměstnanců jménem strany nebo jejích zástupců, pokud strana nebo její zástupci nasměrovat nebo povzbudit takovou vyhledávací firmu, aby požádala konkrétně jmenovaného zaměstnance nebo druhou stranu.

 

ČLÁNEK VII - RŮZNÉ

(a) Tato dohoda obsahuje veškeré ujednání mezi stranami a nahrazuje veškerá předchozí písemná a ústní ujednání týkající se předmětu této smlouvy. Tuto dohodu nelze měnit, leda na základě písemné dohody podepsané oběma stranami.

(b) Konstrukce, výklad a plnění této dohody, jakož i právní vztahy smluvních stran vyplývající z této smlouvy, se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy Kanady, bez ohledu na jejich volbu nebo kolizi s právními předpisy. .

(c) Rozumí se a souhlasí s tím, že žádné selhání nebo zpoždění při výkonu jakýchkoli práv, pravomocí nebo privilegií podle této Smlouvy nebude fungovat jako vzdání se tohoto práva, ani jejich jedno nebo částečné uplatnění nevylučuje jejich další nebo další výkon, nebo výkon jakýchkoli dalších práv, pravomocí nebo privilegií podle této smlouvy. Zřeknutí se jakýchkoli podmínek této dohody nebude považováno za zřeknutí se jakéhokoli následného porušení jakékoli podmínky nebo podmínky. Všechny výjimky musí být písemné a podepsané stranou, která má být vázána.

d) Pokud bude některá část této dohody považována za nevymahatelnou, zbývající část této dohody zůstane v plné platnosti a účinnosti.

(e) Zveřejnění vlastnických informací podle této smlouvy nebude vykládáno tak, že by zavazovalo kteroukoli ze stran (i) uzavřít jakoukoli další dohodu nebo vyjednávat s druhou stranou této smlouvy nebo učinit jakékoli další zpřístupnění této straně, (ii) zdržet se uzavření jakákoli dohoda nebo jednání s jakoukoli třetí osobou týkající se stejného předmětu nebo jakéhokoli jiného předmětu, nebo (iii) zdržet se vykonávání své činnosti jakýmkoli způsobem, který si zvolí; avšak za předpokladu, že v souvislosti s pokračováním úsilí podle pododstavců ii) a iii) přijímající strana neporuší žádné z ustanovení této dohody.

f) Není-li zákonem stanoveno jinak, nesmí žádná smluvní strana učinit žádné veřejné oznámení týkající se této dohody nebo souvisejících jednání bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

g) Ustanovení této dohody jsou ve prospěch smluvních stran a jejich povolených nástupců a zmocněnců a žádná třetí strana se nesmí snažit tato ustanovení prosazovat nebo z nich mít prospěch.

NA DŮKAZ TOHO smluvní strany provedly tuto dohodu k prvnímu výše uvedenému datu.